اداره امور پژوهشی- اخبار
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری دارای یک تفاهم نامه در راستای " برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور " می‌باشد. فایلهای زیر به منظور آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر متخصصان با این برنامه می‌باشد.

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.12639.fa.html
برگشت به اصل مطلب