اداره امور پژوهشی- اخبار
انتخاب آقای دکتر قره پتیان به عنوان نویسنده برجسته Featured Author

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

آقای دکتر قره پتیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، توسط IEEE بین المللی به عنوان نویسنده برجسته Featured Author   معرفی شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.11419.fa.html
برگشت به اصل مطلب