اداره امور پژوهشی- مجلات نامعتبر، جعلی و کم اعتبار
مجلات نامعتبر، جعلی و کم‌اعتبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5056.11383.fa.html
برگشت به اصل مطلب