دهمین خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون دهمین خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 | تاریخ ارسال: 1402/4/24 | 
معرفی و تشریح مجموعه فعالیت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دستاوردهای مختلف این دانشگاه در حوزه‌های اموزش، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، دانشجویی و ...،

https://kazerunsfu.ac.ir/ns۱۰.pdf