گزارش جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف 17 گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد گزارش جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/24 | 
اهداف توسعه پایدار مجموعهای از۱۷ هدف جهانی است که به منظور ارائه طرحی برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر برای همگان، طراحی شده است. این اهداف در سال۲۰۱۵توسط سازمان ملل متحد"به عنوان یک فراخوان جهانی جهت اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال۲۰۳۰همه مردم از صلح و رفاه برخوردار خواهند بود، تصویب شد".

گزارش جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد