برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

 | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری دارای یک تفاهم نامه در راستای " برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور " می‌باشد. فایلهای زیر به منظور آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر متخصصان با این برنامه می‌باشد.

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور