معیارها و شاخص های انتخاب نامزد پژوهشگر جوان برجسته

 | تاریخ ارسال: 1401/5/24 | 
معیارها و شاخص های انتخاب نامزد پژوهشگر جوان برجسته
به منظور تحقق بخشیدن به رسالتهای معطوف به بخش هایی از وظایف مندرج در اساسنامه فرهنگستان علوم، گروه مهندسی اهتمام دارد از پزوهشگران جوان برجسته و فعال کشور در رشته های مهندسی تقدیر بعمل آورد.
معیارها و شاخص های انتخاب نامزد پژوهشگر جوان برجسته