انتخاب آقای دکتر قره پتیان به عنوان نویسنده برجسته Featured Author

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

آقای دکتر قره پتیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، توسط IEEE بین المللی به عنوان نویسنده برجسته Featured Author   معرفی شده است.