چاپ مقاله در یکی از معتبرترین مجلات توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

چاپ مقاله در یکی از معتبرترین مجلات توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاطمه پرستش کارگر دانشجوی دوره دکتری در رشته مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک، دکتر حامد آذرنوش و دکتر سجاد جعفری نفر از اعضاء هیات علمی رشته مهندشی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زهرا شهریاری دانش آموخته این دانشگاه موفق به ارائه و چاپ مقاله ای مروری تحت عنوان Chimeras در دومین مجله معتبر در حوزه فیزیک شاخه علوم بین رشته ای(Physics Report)، با نمره ضریب تاثیر ۲۵.۸۰۹شوند.

این مقاله به مرور مطالعات انجام شده در زمینه پدیده کیمرا، از جنبه های گوناگون می پردازد و از مباحث تقریبا نوین در حوزه علوم بین رشته ای می باشد. یکی از پدیده های مهم در شبکه های پیچیده، هم آوایی (سنکرونی) می باشد که به حرکت هماهنگ دو یا چند سیستم دینامیکی گفته می شود. اگر در شبکه ای از سیستم های نوسانی متصل، تنها بخشی از شبکه هم آوا شود و بقیه سیستم ها به صورت ناهم آوا نوسان کنند، پدیده کیمرا رخ می دهد. این پدیده اولین بار در سال ۲۰۰۲ کشف و نظر بسیاری از محققین را در علوم مختلف به خود جلب کرده است. پدیده کیمرا در شبکه های متفاوتی از جمله سیستم های مکانیکی، شیمیایی، زیستی و … مشاهده شده است. این مطالعات متعدد نیز منجر به شناخت انواع مختلف کیمرا با الگوهای زمانی-مکانی متفاوت شده است.
مقاله Chimeras به تازگی و در شماره اکتبر سال ۲۰۲۰ میلادی مجله Physics Report منتشر شده است.

لینک مقاله