چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر در مجله معتبر جهانی مهندسی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

موفقیت چهار نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر و انتشار مقاله در چهارمین مجله معتبر در حوزه علوم مواد و متالورژی دنیا

چهار نفر از پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به انتشار مقاله تحت عنوان Effective parameters on the final properties of NiTi-based alloys manufactured by powder metallurgy methods: A review در مجله علمی Progress in Materials Science شدند. این مجله با نمره ضریب تاثیر ۳۱/۵۶۰ چهارمین مجله معتبر در حوزه علوم و مهندسی مواد در دنیا می باشد.
آقایان پروفسور دکتر محمد الهی نیا دانش آموخته رشته مهندسی برق، دکتر سروش پرویزی، دکتر سید مهدی هاشمی، و خانم مهندس فاطمه عسگری نیا از دانش آموختگان رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند که به این موفقیت دست یافتند.
مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تبریک به این پژوهشگران، برایشان آرزوی موفقیت های بیشتر دارد.