فرصت مطالعاتی به عنوان ابزاری برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و به روزآوری علمی دانشجویان دکترا مورد توجه دانشگاه می‌باشد. هر ساله تعدادی از دانشجویان دکترا  به شکل‌های مختلف و طول دوره‌های متفاوت از این امکان بهره‌برداری می‌کنند. آئین‌نامه و فرم‌های مربوط به این فعالیت در سایت موجود می‌باشد.