پسا دکتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره پژوهشی پسا دکترا در رشته‌های مختلف پژوهشگر می‌پذیرد. طول این دوره بسته به شرایط می‌تواند بین یک تا دو سال باشد. پذیرش به این دوره از طریق هماهنگی با اعضاء هیأت علمی علاقمند که حائز شرایط مشخصی باشند صورت می‌پذیرد.