معرفی اداره پژوهشی

مسئولیت سامان بخشیدن به نیروهای پژوهشی دانشگاه، اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تدارک، پشتیبانی، و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه بر عهده اداره کل امور پژوهشی است. این اداره با توجه به انگیزه‌های نیروهای پژوهشی و زمینه‌های فراهم شده توسط رویه های آموزشی، مالی و اداری، فعالیت‌های پژوهشی را در قالب طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی، دوره پسادکتری، طرحهای پژوهشی ، پروژه‌های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی، نظارت بر خدمات رسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده‌ها و تشویق انتشارات علمی قانونمند نموده و مورد حمایت قرار می‌دهد. لذا وظایف عمده این اداره کل را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

  • جمع آوری، ساماندهی و ارائه اطلاعات فعالیت‌های مختلف پژوهشی دانشگاه

  • تدوین و بازنگری مقررات و اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی

  • اجرای دوره پژوهشی پسادکتری از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره و صدور گواهی

  • تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرا و تأیید انجام کار طرح‌های پژوهشی

  • حمایت از اجرای پروژه‌های دانشجویی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه

  • نظارت بر خدمات رسانی و بررسی وضعیت تجهیزاتی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده‌ها

  • تدوین و اجرای مقررات لازم جهت تشویق انتشار کتاب و مقالات علمی توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه